Jak na "Zápisový lístek"

Řádně vyplněný a podepsaný (jak uchazečem, tak i zákonným zástupcem) zápisový lístek je nutno doručit řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru školství a kultury.