Informace k přijímacímu řízení  2022/23:

V případě dotazů kontaktujte:
Ing. Markéta Prachařová - tel. 468 002 510
Dagmar Kašková - tel.  724 863 899

 

Jak na "Zápisový lístek"

Vyplněný a podepsaný zápisový lístek je nutno doručit řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru školství a kultury.