PRO ŽÁKY A ABSOLVENTY NAŠÍ ŠKOLY

Nabídka školení k získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Název kurzu: Odborná způsobilost v elektrotechnice
Délka kurzu: Kurz se provádí formou jednodenního školení (8 hod)
Termín a čas zahájení kurzu: 21. června 2022 v 8:00
Cena: 800,- Kč (hotově/kartou na místě)

minimální počet účastníků v kurzu: 5 osob

Místo konání: Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Přihláška na školení (Word)Přihláška ke zkoušce + lékařské potvrzení (Word)

Bližší informace na tel.: 468 002 516 nebo 733 557 098 - Pavel Jantač

Cíl kurzu:

Získání osvědčení dle §5, které opravňuje držitele k práci na silnoproudých elektrických strojích a zařízeních pod dohledem, nebo k získání osvědčení dle §6 které opravňuje držitele k samostatné práci na elektrických zařízeních.

Informace ke kurzu:

§5 – Pracovníci znalí

Podmínkou pro absolvování kurzu je ukončené vzdělání v elektrotechnickém oboru – v našem případě obory 26-57-H/01 – autoelektrikář a 39-41-L/01 – autotronik. Školení provádí osoba, která je držitelem osvědčení dle §6 - §9 dle vyhlášky. Dokladem je zápis o provedeném školení a přezkoušení podepsaný školeným i školitelem. Získání osvědčení dle §5 opravňuje držitele k práci na silnoproudých elektrických strojích a zařízeních a k práci na elektrických částech bez napětí pod dohledem. Bez získání osvědčení dle §5 není možné získat vyšší stupně kvalifikace dle vyhlášky.

§6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kurz může absolvovat osoba, která získala osvědčení dle §5 a má zaměstnavatelem potvrzenou praxi v daném oboru v délce min. 1 rok. Školení provádí osoba, která je držitelem osvědčení dle §7 - §9 dle vyhlášky, přezkoušení provádí tříčlenná komise, přičemž minimálně jeden z členů musí být držitelem osvědčení dle §7 - §9. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je vydání osvědčení dle přílohy č.3 vyhlášky; osvědčení je platné 3 roky. Získání osvědčení dle §6 opravňuje držitele k samostatné práci na elektrických zařízeních.

§11 odst.3 – Pro učitele bez elektrotechnického vzdělání, kteří při výuce používají elektrická zařízení pod napětím. Pro školení a přezkoušení platí stejné podmínky jako pro §6.

Časový harmonogram:

Technické předpisy – 6 učebních hodin
Zdravověda – 1 učební hodina
Přezkoušení + vystavení osvědčení – 1 učební hodina

Další pokyny:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete na adresu:

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Dukelská 313

562 01 Ústí nad Orlicí

k rukám Pavla Jantače

Lze i elektronicky na e-mail:

V den kurzu si sebou přineste vyplněnou přihlášku ke zkoušce, která musí být potvrzená vaším praktickým lékařem!

 

Zodpovědná osoba za školení: Pavel Jantač

Školicí středisko Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
Dukelská 313

562 01 Ústí nad Orlicí
Tel: 468 002 516

Mob: 733 557 098
E-mail:
www.skola-auto.cz